واحد سازمانی
نام کارمند :شاهین نام خانوادگی:نظری
سمت سازمانی :مدیر روابط عمومي , رئیس دفتر شهردار شماره تماس :04134200128
مسئول روابط عمومی
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :