واحد سازمانی
نام کارمند :یعقوب نام خانوادگی:فتح اله زاده سردرودی
سمت سازمانی :شهردار شماره تماس :34213036