واحد سازمانی
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:اسماعیل زاده حجتی
سمت سازمانی :شهردار شماره تماس :34213036