واحد سازمانی
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:مرادی
سمت سازمانی :مسئول حراست شماره تماس :