واحد سازمانی
نام کارمند :منوچهر نام خانوادگی:جمالیان
سمت سازمانی :واحد خدمات شهری شماره تماس :