واحد سازمانی
نام کارمند :عبداله نام خانوادگی:جودت
سمت سازمانی :رئیس اداره شهرسازی شماره تماس :