واحد سازمانی
نام کارمند : مهدی نام خانوادگی:عارف نسب
سمت سازمانی :مدیر هماهنگی ادارات شماره تماس :
مسیول امور فنی و اجرائی شهرداری