واحد سازمانی
نام کارمند :عزیزاله نام خانوادگی:مولامی
سمت سازمانی :معاون شهردار شماره تماس :