واحد سازمانی
نام کارمند :حافظعلی نام خانوادگی:فرد
سمت سازمانی :اداره امور اداري و كارگزيني شماره تماس :