• پیام سال
  • آبشار پارک مره خونی
  • گلزار شهدای سردرود
  • زیبایی های سردرود
  • سردرود
  • سردرود2
 
اوقات شرعی 
 
 
امروز : 8
ديروز : 163
ماه : 2702
 
تاریخ : سه شنبه 30 بهمن 1397     |     کد : 671

اصلاحیه آگهی مناقصه خدمات شهری و خدمات عمومی شهرداری سردرود

پیرو آگهی مندرج در روزنامه مهد تمدن شماره 701 مورخ 97/11/21 و درخواست تعدادی از شرکت کنندگان در مناقصه تنظیف رفت و روب خدمات شهری و خدمات عمومی، آخرین مهلت شرکت در مناقصه و تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/12/5 تغییر می گردد.

اصلاحیه آگهی مناقصه خدمات عمومی و تنظیف، رفت و روب  و خدمات شهری شهرداری سردرود 97-98

پیرو آگهی مندرج در روزنامه مهد تمدن شماره 701 مورخ 97/11/21 و درخواست تعدادی از شرکت کنندگان در مناقصه تنظیف رفت و روب خدمات شهری  و خدمات عمومی، آخرین مهلت شرکت در مناقصه و تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/12/5 تعیین می گردد.

بازگشایی پیشنهادات:روز یکشنبه 97/12/5 ساعت 15
محل بازگشایی :شهرداری سردرود

ناصر اسماعیل زاده حجتی - شهردار سردرود

 


مدیر کل پورتال
PDF چاپ چاپ